Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z lokali i sprzętu biurowego partii politycznych lub osób wchodzących w skład komitetu wyborczego

ZKF-811-16/19

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z lokali i sprzętu biurowego partii politycznych lub osób wchodzących w skład komitetu wyborczego

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) komitet wyborczy partii politycznej oraz koalicyjny komitet wyborczy, mogą nieodpłatnie korzystać w czasie kampanii wyborczej z lokali partii politycznej, jak również z jej sprzętu biurowego (§ 1), komitet wyborczy wyborców może zaś nieodpłatnie korzystać w czasie kampanii wyborczej z lokalu osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego, jak również z jej sprzętu biurowego (§ 2).

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że przez lokal i sprzęt biurowy partii politycznej, o których mowa w powołanym przepisie, należy rozumieć lokal i sprzęt, którym partia polityczna trwale dysponuje i którego koszty eksploatacji ponosi ze swoich środków. Podobnie przez lokal i sprzęt biurowy osoby wchodzącej w skład komitetu wyborczego należy rozumieć lokal i sprzęt, użytkowany przez tę osobę stale w ramach jej bieżącej działalności jako osoby fizycznej, a nie w związku z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub publiczną, czy też sprawowaną funkcją.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak

Rejestr zmian
  • Data utworzenia12-04-2019 14:20
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz
  • Data modyfikacji24-04-2019 14:55
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz