Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi mieści się na II piętrze w budynku D Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź.

Do budynku D można dostać się przez 2 wejścia:

- od ul. Piotrkowskiej 104,

- od parkingu przy Placu Komuny Paryskiej 5.

Dla obu wejść jest wspólne stanowisko ochrony. Stanowisko nie stanowi punktu informacyjnego dla klientów Delegatury KBW w Łodzi.

W przypadku każdego z wejść, drzwi wykonane są ze szkła i otwierają się automatycznie. Do siedziby delegatury można się dostać schodami, lub nieprzystosowaną dla osób niepełnosprawnych windą. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Ciągi komunikacyjne wykonane są w kolorystyce z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie do obiektu nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Łodzi nie ma biura podawczego. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, dokumenty kierowane osobiście przez interesantów, odbierane są przez pracowników Delegatury przy wejściu do budynku D Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi po uprzednich ustaleniach telefonicznych lub mailowych z pracownikami delegatury (poruszanie się interesantów po obiekcie na chwilę obecną nie jest możliwe).

Można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy delegatury.

Planowane jest przystosowanie budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do wymagań osób niepełnosprawnych – przewidywane prace mają potrwać ok. 1 roku.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij